ကၽြန္ုပ္္တို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိုင္း၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိေစရန္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ VIP အမွတ္တံဆိပ္စက္ပစၥည္းအား မရွိမျဖစ္သံုးစြဲလာႏိုင္ေစရန္

OUR PROJECTS

အမွတ္ ( ၅ ) ၊ နတ္စင္လမ္း
ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္
၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
အမွတ္ ( ၄၄ ) ၊ ၾသဘာလမ္း
ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္
တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
အမွတ္ (၂၆၉/က ) ၊ (၂)ရပ္ကြက္
အေနာ္မာ (၁၉)လမ္း
သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
အမွတ္ (၆၀/ခ ) ၊ (၂)ရပ္ကြက္
အေနာ္မာ (၁၉)လမ္း
သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

ကၽြန္ုပ္္တို႕၏ မစ္ရွင္

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေနရာယူေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်း၀ယ္သူတို႕၏ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

  • - ေစ်း၀ယ္သူတို႕၏ လုိအပ္ခ်က္အား ျပည့္စံုေသာ ၀န္ေဆာင္မူေပးႏိုင္ရန္
  • - ေစ်း၀ယ္သူတို႕၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အညီ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းအားေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္
  • - ေစ်း၀ယ္သူတို႕၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေအာင္ျမင္မူအျဖစ္ မွတ္ယူရန္